Medezeggenschap

Samen in

gesprek

Binnen onze organisatie spelen de adviesraden een belangrijke rol. Ze denken mee over bepaalde onderwerpen en delen hun mening bij beslissingen die het ETZ neemt. Hieronder blikken we terug op wat de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad bezig hield in 2022. 

Terugblik

Verenigde

Medische

Staf

In 2022 is gewerkt aan de oprichting van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant per 1 januari 2023. Hierdoor werken de Verenigde Medische Staf, het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en de maatschap Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf samen vanuit één organisatie.

Want de uitdagingen in deze tijd zijn groot. Het Integraal Zorgakkoord zorgt ervoor dat we nog beter moeten samenwerken met huisartsen, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de gemeente. Dit om het personeelstekort en groeiende zorgvraag beter aan te pakken. 

Belangrijke agendapunten voor het VSB in 2022 waren:

 • combineren van Covid zorg en reguliere zorg 

 • voorlopig ontwerp Acuut Blok en nieuwbouwplannen 

 • personeelskrapte 

 • beleidsplan ETZ 2030 

 • duurzaamheid 

 • wetenschap & opleiden 

 • ETZ Rookvrij

Het VSB wil zich in 2023 vooral inzetten voor de nieuwbouwplannen, accreditaties (Qualicor en STZ) en alle projecten onder Duurzame Zorg.

Terugblik

Cliëntenraad

2022 was het jaar waarin we weer terug gingen naar de normale gang van zaken en waar corona steeds minder werd. 

Dit betekende dat de Cliëntenraad de kans kreeg om zich weer te richten op bredere thema’s binnen het ziekenhuis. Hier kwamen zeven thema’s naar voren: 

 • nieuwbouw 

 • kwaliteit en veiligheid 

 • geriatrie 

 • patiëntparticipatie 

 • digitale zorg 

 • inhalen reguliere zorg (wachtlijsten) 

 • zichtbaarheid van de Cliëntenraad

Daarnaast heeft de Cliëntenraad verschillende gesprekken gehad met Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf over de toekomst van de zorg en de zorgcrisis die momenteel speelt. De Cliëntenraad stelt de bereidheid tot samenwerking en openheid erg op prijs. 

Verpleegkundig Stafbestuur

van VAR naar VSB

Terugblik

In 2022 werd de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) de basis voor de overgang naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Met deze verandering wil het VSB actiever meedenken over vraagstukken rondom het beroep van verpleegkundigen.

Het VSB kijkt met trots terug op 2022. Er is hard gewerkt aan de visie, missie, communicatie- en jaarplan. En er is veel geïnvesteerd in de connectie met de verpleegkundige beroepsgroep. Hiervoor heeft het VSB het VCO (verpleegkundig crisis overleg) doorontwikkeld naar het VSO (verpleegkundig samenwerkingsoverleg). Tijdens deze overleggen is hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking tussen het VSB en verpleegkundigen, maar ook tussen verpleegkundigen onderling. 

Landelijke subsidie

2022 stond ook in het teken van de landelijk subsidie zeggenschap en veerkracht. We hebben ons gericht op het plannen en aanvragen van subsidie voor onze professionals. We zijn er trots op dat dit is gelukt en we willen de activiteiten van het plan komend jaar graag in de praktijk gaan brengen.

Terugblik

Onderne-mingsraad

In 2022 heeft de Ondernemingsraad (OR) gewerkt aan een beter werkgeverschap. Denk hierbij aan een pilot om vacatures direct in- en extern te plaatsen, meedenken over het generatiebeleid zoals dat in de CAO wordt benoemd, de centrale regeling vakantie-uren, het Risico Inventarisatie- en Evaluatiebeleid, en het centraal plannen/teamroosteren.

Intern is de OR nog steeds bezig met het verbeteren van processen, overlegvormen en de communicatie met onze medewerkers. Zo hebben we voortaan een eigen Instagrampagina waar we laten zien wie we zijn en wat we doen. Rondom de feestdagen hebben we een ludieke actie gehouden voor meer bekendheid.

Nieuwbouw

De OR is in 2022 ook nadrukkelijk betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. De OR richt zich vooral op de financiële kant van de plannen. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een advies voor het formatieplan, wat een onderdeel is van het beddenplan. In 2023 gaat de OR verder bouwen aan een ondernemingsraad met Balans in Belangen. 

Medezeggenschap

Samen in

gesprek

Binnen onze organisatie spelen de adviesraden een belangrijke rol. Ze denken mee over bepaalde onderwerpen en delen hun mening bij beslissingen die het ETZ neemt. Hieronder blikken we terug op wat de Verenigde Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad bezig hield in 2022. 

Terugblik

Verenigde

Medische

Staf

In 2022 is gewerkt aan de oprichting van de Coöperatie Medisch Specialisten Midden-Brabant per 1 januari 2023. Hierdoor werken de Verenigde Medische Staf, het Medisch Specialistisch Bedrijf, de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en de maatschap Tandheelkundig Specialistisch Bedrijf samen vanuit één organisatie.

Want de uitdagingen in deze tijd zijn groot. Het Integraal Zorgakkoord zorgt ervoor dat we nog beter moeten samenwerken met huisartsen, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de gemeente. Dit om het personeelstekort en groeiende zorgvraag beter aan te pakken. 

Belangrijke agendapunten voor het VSB in 2022 waren:

 • combineren van Covid zorg en reguliere zorg 

 • voorlopig ontwerp Acuut Blok en nieuwbouwplannen 

 • personeelskrapte 

 • beleidsplan ETZ 2030 

 • duurzaamheid 

 • wetenschap & opleiden 

 • ETZ Rookvrij

Het VSB wil zich in 2023 vooral inzetten voor de nieuwbouwplannen, accreditaties (Qualicor en STZ) en alle projecten onder Duurzame Zorg.

Terugblik

Cliëntenraad

2022 was het jaar waarin we weer terug gingen naar de normale gang van zaken en waar corona steeds minder werd. 

Dit betekende dat de Cliëntenraad de kans kreeg om zich weer te richten op bredere thema’s binnen het ziekenhuis. Hier kwamen zeven thema’s naar voren: 

 • nieuwbouw 

 • kwaliteit en veiligheid 

 • geriatrie 

 • patiëntparticipatie 

 • digitale zorg 

 • inhalen reguliere zorg (wachtlijsten) 

 • zichtbaarheid van de Cliëntenraad

Daarnaast heeft de Cliëntenraad verschillende gesprekken gehad met Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Bedrijf over de toekomst van de zorg en de zorgcrisis die momenteel speelt. De Cliëntenraad stelt de bereidheid tot samenwerking en openheid erg op prijs. 

Terugblik

Verpleegkundig Stafbestuur

van VAR naar VSB

In 2022 werd de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) de basis voor de overgang naar een Verpleegkundig Stafbestuur (VSB). Met deze verandering wil het VSB actiever meedenken over vraagstukken rondom het beroep van verpleegkundigen.

Het VSB kijkt met trots terug op 2022. Er is hard gewerkt aan de visie, missie, communicatie- en jaarplan. En er is veel geïnvesteerd in de connectie met de verpleegkundige beroepsgroep. Hiervoor heeft het VSB het VCO (verpleegkundig crisis overleg) doorontwikkeld naar het VSO (verpleegkundig samenwerkingsoverleg). Tijdens deze overleggen is hard gewerkt aan de onderlinge samenwerking tussen het VSB en verpleegkundigen, maar ook tussen verpleegkundigen onderling. 

Landelijke subsidie

2022 stond ook in het teken van de landelijk subsidie zeggenschap en veerkracht. We hebben ons gericht op het plannen en aanvragen van subsidie voor onze professionals. We zijn er trots op dat dit is gelukt en we willen de activiteiten van het plan komend jaar graag in de praktijk gaan brengen.

Onderne-mingsraad

Terugblik

In 2022 heeft de Ondernemingsraad (OR) gewerkt aan een beter werkgeverschap. Denk hierbij aan een pilot om vacatures direct in- en extern te plaatsen, meedenken over het generatiebeleid zoals dat in de CAO wordt benoemd, de centrale regeling vakantie-uren, het Risico Inventarisatie- en Evaluatiebeleid, en het centraal plannen/teamroosteren.

Intern is de OR nog steeds bezig met het verbeteren van processen, overlegvormen en de communicatie met onze medewerkers. Zo hebben we voortaan een eigen Instagrampagina waar we laten zien wie we zijn en wat we doen. Rondom de feestdagen hebben we een ludieke actie gehouden voor meer bekendheid.

Nieuwbouw

De OR is in 2022 ook nadrukkelijk betrokken geweest bij de nieuwbouwplannen. De OR richt zich vooral op de financiële kant van de plannen. Daarnaast hebben we bijgedragen aan een advies voor het formatieplan, wat een onderdeel is van het beddenplan. In 2023 gaat de OR verder bouwen aan een ondernemingsraad met Balans in Belangen.